Skip to content

Hållbarhet

ARE´s hållbarhetsprogram – en viktig pusselbit i Sveriges hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är vår tids viktigaste samhällsfråga. För att människor ska leva gott och må bra, samtidigt som vi respekterar de planetära gränserna, behöver vi arbeta mot såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska mål. Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete.

2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och 17 globala mål för hållbar utveckling. För Sveriges del har regeringen tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för alla samhällsaktörer att bidra till de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle.

AREs hållbarhetsprogram har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper och affärsområden inom ARE i såväl Sverige som Finland. Vi har även involverat våra kunder, medarbetare, ägare och partners i arbetet. Arbetet har tydliggjort vilka områden som vårt hållbarhetsprogram kommer att ha fokus på.

AREs hållbarhetsprogram tar sin utgångspunkt i det som är grunden i allt ARE gör – ansvar. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar ingår i vår strategi och genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsprogram har tre fokusområden:

Socialt ansvar – tillsammans och säkert med våra kompetenta medarbetare

Våra kunniga och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi ger vår personal rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ständig utveckling. Vi skapar en hållbar och inkluderande arbetsplats som värdesätter öppenhet och mångfald. Vi har nolltolerans gentemot rasism och trakasserier. Tillsammans skapar vi branschens mest attraktiva arbetsplats inom hållbart samhällsbyggande.  

Miljöansvar – våra energieffektiva lösningar och tjänster är avgörande

Vi satsar löpande på utveckling av smarta fastigheter med låga utsläpp och erbjuder energieffektiva tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål under hela fastighetens livscykel. Vi strävar också efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Ekonomiskt ansvar – pålitligt, lönsamt och hållbart

Vi strävar efter hållbar och lönsam ekonomisk tillväxt. Vi driver verksamheten så effektivt och produktivt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har nolltolerans gentemot alla former av oegentligheter och är en pålitlig partner som håller vad vi lovar.


ARE-koncernens hållbarhetsredovisningar hittar du här: